શ્રી મનજી રવજી મણોદરા

લાયકાત :પ્રમુખ
ગામ :મેવાસા
હાલે : દાદર - મુંબઈ
મોબાઇલ નં. : 9833778875

શ્રી મેઘજી જશા રાવરીયા

લાયકાત :ઉપપ્રમુખ
ગામ :વોંધ
હાલે : સાંતાક્રુઝ - મુંબઈ
મોબાઇલ નં. : 9820072938

શ્રી દેવજી જીવા ચૌધરી

લાયકાત :મંત્રી
ગામ :ફતેહગઢ
હાલે : ખારઘર - મુંબઈ
મોબાઇલ નં. : 9821471650

શ્રી કરમણ લીરા વેરાત

લાયકાત :મંત્રી
ગામ :ચિત્રોડ
હાલે : થાણા - મુંબઈ
મોબાઇલ નં. : 9820175501

શ્રી બેચર ખેતા ગોઠી

લાયકાત :ખજાનચી
ગામ :દુધઈ
હાલે : અંધેરી - મુંબઈ
મોબાઇલ નં. : 9821283601