પ્રા. શ્રી અશોકભાઈ ડી. પટેલ

અધ્યાપક સહાયક (ગુજરાતી)
લાયકાત :B. A. M. A. B. Lib. NET
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 15-06-2012

પ્રા. શ્રી તુષારભાઈ જે. પ્રજાપતિ

અધ્યાપક સહાયક (કોમર્સ)
લાયકાત :B. Com. M. Com. B. Ed. GSET
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-08-2018

પ્રા. શ્રી ગિરીશભાઈ એ. ધારૈયા

અધ્યાપક સહાયક (સમાજશાસ્ત્ર)
લાયકાત :B. A., M.A., B. Ed., M. Ed., B. Lib., M. Phil.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-08-2018

પ્રા. શ્રી ભરતભાઈ ડી. ચાડ

અધ્યાપક સહાયક (ઈતિહાસ)
લાયકાત :B. A., M. A., L. L. B.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-08-2018

પ્રા. શ્રી અકબરભાઈ એસ. ફકીર

અધ્યાપક સહાયક (અર્થશાસ્ત્ર)
લાયકાત :B. A., M. A., Ph. D. (Cont.)
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 15-06-2015

માવજીભાઈ બી. કોળી

જુનિયર ક્લાર્ક
લાયકાત :B. A. M. A.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 30-07-2018

માનાભાઈ એલ. રબારી

પટ્ટાવાળા
લાયકાત :૯ પાસ
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 15-06-2010

રમીલાબેન એમ. રબારી

પટ્ટાવાળા
લાયકાત :૮ પાસ
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2007

મેરાજભાઈ એમ. રબારી

નાઈટ વોચમેન
લાયકાત :૧૨ પાસ
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-10-2015
Dineshbhai Paramar

શ્રી ડૉ. દિનેશકુમાર કે. પરમાર

ઇ. આચાર્ય
લાયકાત :B.A., B.Ed., M.Ed., M.Phil, Ph.D., GSET
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 16-06-2011

પ્રા. ડૉ. નારણભાઇ મુળજીભાઈ દુબરીયા

અધ્યાપક સહાયક
લાયકાત :M.A. (Gold Medalist), B.Ed., GSET, Ph.D.(SANSKRIT)
મોબાઇલ નં. : 9978174074
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 06-09-2010
Kanaiyalal

પ્રા. કનૈયાલાલ આર. પટેલ

અધ્યાપક સહાયક
લાયકાત :M.A., B.Ed., M.Phil
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 15-06-2012

શ્રી કમલેશભાઇ ટી. ભટ્ટી

સિનીયર ક્લાર્ક / એકાઉન્ટન્ટ
લાયકાત :B. Com., P. T. C.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 23-06-2014

પ્રા. શ્રી પારસભાઇ એન. ચાવડા

અધ્યાપક સહાયક (અંગ્રેજી)
લાયકાત :B.A., M.A. M. Phil. GSET
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 10-04-2015