શ્રી ગિરીશભાઈ જી. ગોરડીયા

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :B. Sc., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 11-12-2017

શ્રીમતી ઈલાબેન કે. ભોગેસરા

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :D. C. E.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 06-10-2017

શ્રી કુ. દ્રષ્ટિબેન બી. દવે.

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :M. A., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2020

શ્રી સાગરભાઈ એમ. નાથાણી

આચાર્ય
લાયકાત :M. A., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 08-06-2015

શ્રી સહદેવભાઈ બી. સાધુ

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :B. A., M. A., P. T. C.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 11-06-2018

શ્રી હિરેનભાઈ બી. રાઠોડ

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :B.C.A., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 10-06-2019