શ્રી હરેશભાઈ એ. દરજી

આચાર્ય
લાયકાત :B. Sc., B. Ed., M. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 17-09-2019

શ્રી બી. જે. પટેલ

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :B. Sc., M. Sc. B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 24-08-2007
sm patel

શ્રી એસ. એમ. પટેલ

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.P.Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 14-06-1999

શ્રીમતી વી. ડી. ભેડા

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 21-02-2005

શ્રી કે. એલ. નંદાણિયા

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 21-02-2005
Kiritbhai HC SV

શ્રી કે. એસ. પરમાર

હેડ ક્લાર્ક
લાયકાત :B.A.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 14-07-1983

શ્રી આર. ટી. પ્રજાપતિ

પટ્ટાવાળા
લાયકાત :STD-7
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 30-09-1995