શ્રી અશ્વિનભાઈ બી. બંધીયા

ક્લાર્ક
લાયકાત :B. Com. PGDCA
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2017

શ્રી ભાવેશભાઈ કે. જાદવ

સેવક
લાયકાત :7 Pass
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-04-2015

શ્રી ગૌરવભાઈ એ. જોષી

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :B. Com., M. Com., B. Ed. PGDCA
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 10-06-2019

શ્રી દેવશીભાઈ કે. સોલંકી

સિનિયર ક્લાર્ક
લાયકાત :B. A.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 12-06-2018

શ્રી રૂચિરભાઈ બી. વૈષ્ણવ

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :M. A., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 06-06-2017

શ્રી ભાવેશકુમાર ડી. પ્રજાપતિ

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :M. A. M. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 23-01-2017

શ્રીમતી નિકેતાબેન એસ. કમાણી

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :M. A., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 08-12-2016

શ્રી કમલેશકુમાર પી. સાતુનિયા

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :M. A., M. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 08-12-2016

શ્રી નારણભાઈ આર. નાઘેરા

મદદનીશ શિક્ષક
લાયકાત :M. A., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 24-08-2011

શ્રી પ્રકાશકુમાર સી. પંડિત

આચાર્ય
લાયકાત :M. A., B. Ed., M. A. (Education), DCS., CIDTT
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 16-07-2019
Dineshbhai

શ્રી દિનેશકુમાર એમ. સોંદરવા

મદદનિશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.Ed., Ph.D.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 14-06-2011

શ્રી દિનેશકુમાર આર. પટેલ

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :M. Sc., B. Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 08-12-2016
Pravasiben

શ્રીમતી પ્રવાસીબેન એસ. ચાંડેરા

મદદનિશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 29-06-2012
Bhavikaben

શ્રીમતી ભાવિકાબેન જે. દવે

મદદનિશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 05-12-2013
Rupeshbhai

શ્રી રૂપેશકુમાર આર. સોલંકી

મદદનિશ શિક્ષક
લાયકાત :M.A., B.Ed., A.T.D.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 05-12-2013
Dipakbhai

શ્રી દિપેકભાઇ એ. સાધુ

શિક્ષણ સહાયક
લાયકાત :M.Com., B.Ed.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 13-07-2011
Mayankbhai

શ્રી મયંકભાઇ કે. મકમપરા

ક્લાર્ક
લાયકાત :T.Y. B.Com.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2011
Vastabhai

શ્રી વસ્તાભાઇ એલ. રબારી

પટાવાળા
લાયકાત :STD-10
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-07-2011
Lasuben

શ્રીમતી લાસુબેન વી. રબારી

સેવક
લાયકાત :STD-7
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-07-2013