ડૉ. નારણભાઇ મુળજીભાઈ દુબરીયા

કો-ઓર્ડિનેટર
લાયકાત : M.A.(Gold Medalist), B.Ed., GSET, Ph.D. (SANSKRIT)
મોબાઇલ નં. : 9978174074
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-04-2014
Harpalsinh

શ્રી હરપાલસિંહ એ. રાણા

પટાવાળા
લાયકાત :S.S.C.
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-07-1997
Pragjibhai

શ્રી પ્રાગજીભાઇ આર. વેરાત

કોઠારી
લાયકાત :STD-7
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2005
Ranachhodbhai

શ્રી રણછોડભાઇ જી. ચામરીયા

ખેડુત
લાયકાત :STD-7
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-1999
Vibha k

શ્રી વિભાભાઇ કે. રબારી

ગોવાળ
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2002
vibhabhai B

શ્રી વિભાભાઇ બી. રબારી

ગોવાળ
સંસ્થામાં જોડાવાની તારીખ : 01-06-2009